Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
  ยะลา ศูนย์กลางการค้า ชายแดนใต้

 

   พันธกิจ
  1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
  2) การส่งเสริมภาคธุรกิจการค้าและการลงทุน
  3) การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวและบริการ
  4) การพัฒนาโลจิสติกส์

 

   เป้าประสงค์
  1) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
  2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสู่มาตรฐานสากล 
  3) การเพิ่มและประสานตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  4) การพัฒนาสู่การเป็น Rubber Wood City
  5) การพัฒนากลยุทธ์การตลาด
  6) การเพิ่มทักษะและงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  7) การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  8) การอำนวยความสะดวกในการจัดหาแหล่งงเงินสู่ภาคการค้า
  9) การสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ (OTOP)
  10) การเชื่อมโยงเครือข่ายคู่ค้า
  11) การเพิ่มศักยภาพการจัดจำหน่าย
  12) การสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการ
  13) การเพิ่มแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบการ
  14) การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของคนในพื้นที่
  15) การสนับสนุนประชาชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐในการจัดสัมมนานอกพื้นที่
  16) การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดยะลา (OTOP)
  17) การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดยะลา (OTOP)
  18) การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการท่องเที่ยว
  19) การเพิ่มแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบการ
  20) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งจังหวัดยะลา
  21) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์
  1) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
  2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตาสู่มาตรฐานสากล 
  3) การเพิ่มและประสานตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  4) การพัฒนาสู่การเป็น Rubber Wood City
  5) การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  6) การเพิ่มทักษะและงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  7) การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  8) การอำนวยความสะดวกในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน
  9) การสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน OTOP
  10) การเชื่อมโยงเครือข่ายคู่ค้า
  11) การเพิ่มศักยภาพการจัดจำหน่าย
  12) การสร้างแรงจูงใจและเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการ
  13) การเพิ่มแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบการ
  14) การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของคนในพื้นที่
  15) การสนับสนุนประชาชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐในการจัดสัมมนานอกพื้นที่
  16) การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัด (OTOP)
  17) การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัด (OTOP)
  18) การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการท่องเที่ยว
  19) การเพิ่มแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบการ
  20) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งจังหวัดยะลา
  21) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

 


คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 44,523