Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นายชูใจ พยายาม

นางผุสสดี จ๋ายเจริญ
พาณิชย์จังหวัดยะลา

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวธฤตมลภร  ประชุมทอง
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางมุขดา  จันทรโชติ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
  

นายเมตตา กรุณา

นางจามรี  แก้ววิจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวอลิษรา กิจจาพานิชย์
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน
  
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวนูรียา  อุเซ็ง
นักวิชาการพาณิชย์

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวแวมารีแย วาเต๊ะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวอารูณี  ฮะซา
เจ้าหน้าที่ดัชนีอำเภอเมืองยะลา

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวปฏิมา  งอปูแล
เจ้าหน้าที่ดัชนีอำเภอยะหา

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวกมลชนก บุญมากช่วย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 นายเมตตา กรุณา

นายมะรอวี เบ็ญดารา
พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา

นายรัติกร  ติ้งหมวก
พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา

นายสัญชัย  นิ่มโอ
พนักงานขับรถยนต์

 

 นายเมตตา กรุณา

นายปะเตะ   ลงยะระ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 นายเมตตา กรุณา

นายอิสมะแอ  บากา
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวคณิตสา  เสถียร
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

 

 
 

 

 

 

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
 

นายเมตตา กรุณา

นางสุภาพร แววภักดี
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาววิชญาพร ทองฉิม
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวซารีป๊ะ  ดานอสะโต
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวยาวารียะห์ อีเลาะ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวยามีล๊ะ  สะดียามู
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
 

 นายเมตตา กรุณา

นางปิยะนุช จันทร์แจ้ง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวณัฐวรา สีทองชื่น
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวอีมาน  เละนุ๊
เจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด
 
 

 

 
 
 
 

 

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 นายเมตตา กรุณา

นางนพา สีแก้ว
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวนพวรรณ ห้วยห้อง
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวอัสมาวีย์ โดยิ
นักวิชาการพาณิชย์ (บัญชี)
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางชุติมา  บุญมากช่วย
พนักงานการเงินและบัญชี ส2
 
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสมทรง  พรหมจันทร์
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

 นายเมตตา กรุณา

นางภัชรี ผลาสิงห์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 
 

 

 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 44,523